วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Today is the building opening ceremony
Full of MCRU people with loyalty
On the thirteenth of June -- an auspicious day.
May the Language Center staff humbly say:
We shower our highest reverence & adulation on
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn .

13 มิถุนาฯ วันมหามงคลสวัสดิ์......ชาวราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ต่างล้วนตระหนักตราตรึง..............ซาบซึ้งด้วยใจภักดิ์สมัครสมาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ........ธ เสด็จมาโปรดเกล้าฯเปิดอาคาร
ชาวศูนย์ภาษาฯ ขอถวายสักการ....ศุภวารบังคมควรถ้วนสุนทร

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

BE 6234 Formal Paragraph Writing 3(2-2-5)
รูปแบบการเขียนอนุเฉท
คำอธิบายรายวิชา

A study of writing at a paragraph level in terms of paragraph organization: topics, topic sentences, supporting sentences, and (paragraph components) writing mechanics: unity, cohesion, clarity, relevance. It is a practice in formal paragraphs of definition, description, explanation, exemplification, classification, comparison, instruction, etc.
รูปแบบการเขียนอนุเฉท
ศึกษาการเขียนในระดับย่อหน้า ในแง่ของการจัดองค์ประกอบย่อหน้า ซึ่งเป็นเรื่องการเขียนหัวข้อ ประโยคหัวข้อเรื่อง ประโยคสนับสนุน และองค์ประกอบอื่นๆ ของการเขียนย่อหน้า เช่น ความมีเอกภาพ การเชื่อมข้อความ ความชัดเจนของข้อความ ฝึกเขียนย่อหน้าในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนนิยามศัพท์ เขียนบรรยาย เขียนอธิบายความ เขียนให้ตัวอย่าง เขียนเปรียบเทียบ เขียนคำแนะนำในการปฏิบัติและการใช้สินค้า เป็นต้น

Punctuation Game

Paragraph Writing

Factual Writing: Instructions

Factual Writing (leaflets)

Writing a Story: Beginnings and Endings

Writing a Story Plan

Writing an Argument

Writing a Comment